VN KONZULT, s.r.o.


REGIONÁLNÍ ŠKOLA OBNOVY A VENKOVA - AKCE 2014

Pozvánka na vzdělávací semináře pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje
13.6.2014 Proměna veřejného prostoru obce Ostřešany – krok za krokem
9.00 – 12.00 hod., objekt obecního úřadu Ostřešany, 1. patro
Program: praktická ukázka postupů vedoucích ke koncepční úpravě veřejného prostoru obce
stav lokalit před realizací a po realizaci
formy realizace a kombinace finančních zdrojů na realizaci
zapojení obyvatel do přípravy projektů a následné péče o zeleň ve veřejném prostoru
provázanost veřejné zeleně s dalšími aktivitami v obci
prohlídka realizovaných lokalit v obci
Přednášející: Ing. Arch. Tereza Šmídová
Kateřina Korejtková
Vložné: 250,-Kč

24.6.2014 Dokument Program rozvoje obce – význam a postup zpracování
9.00 – 12.00 hod., jednací prostory Zámecké restaurace Choltice
Program: praktická ukázka zpracování Programu rozvoje obce dle metodiky MMR
důležitost dokumentu PRO pro koncepční rozvoj obce
vhodné formy zpracování dokumentu
ukázka elektronického nástroje na zpracování PRO dle metodiky MMR
Přednášející: Kateřina Korejtková
Jaroslava Žáková, Krajský úřad Pardubického kraje
Vložné: 250,-Kč

15. – 16.9.2014 Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MAS Jihomoravského kraje - Kyjovské Slovácko
15.9. v 8.00 hod. odjezd busem z Pardubic – u přístaviště parníku Arnošt,
16.9. cca v 18 hod. příjezd do Pardubic
Program: ukázky příkladů realizovaných projektů, setkání s představiteli a členy místních samospráv, využívání dotací a příklady z praxe v oblasti obnovy a rozvoje venkova, infrastruktura cestovního ruchu, spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova, možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty a regiony
Vložné: 1950,-Kč
Detailní program bude zaslán přihlášeným účastníkům.

listopad 2014 Operační programy EU 2014 – 2020 přehledně
9.00 – 12.00 hod., jednací prostory Zámecké restaurace Choltice
datum bude včas upřesněn přihlášeným účastníkům v souvislosti s dopracováním operačních programů
Program: komplexní přehled operačních programů
orientace v operačních programech
postup v rámci přípravy dokumentace projektů pro nové období
Přednášející: Kateřina Korejtková
Vložné: 250,-Kč

V rámci všech seminářů máte možnost využit konzultace svých záměrů s odborníky.

Na vaši účast se těší
za RŠOV
Mgr. Josef Vodrážka, předseda SO Za Letištěm
MVDr. Zuzana Dvořáková, pověřená řízením akcí
za organizátory Ing. Neradílek, K.Korejtková


Informace pro účastníky:
• Závazné přihlášky je nutno elektronicky zaslat nejpozději do 30.5.2014 na e-mailovou adresu: vn.konzult@tiscali.cz
• Na akce je omezený počet účastníků, přihlášky budou registrovány dle došlého data, na základě vaší přihlášky vám bude potvrzena registrace
• Úhradu vložného nutno provést:
na akce 6.6. a 24.6. nejpozději do 30.5.,
na akci 15.-16.9. nejpozději do 31.7.,
na akci Operační programy po zveřejnění data akce,
na číslo účtu SO ZL 1206054359/0800, variabilní symbol: 2014, specifický symbol: název obce/ subjektu.
• SO Za Letištěm po úhradě vložného vystaví fakturu – daňový doklad.
• Přihlášení účastníci obdrží podrobné programy akcí

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA http://www.vnkonzult.cz/tmp/dokumenty/36506.doc
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 20.05.2014 v 09:52 hodin