VN KONZULT, s.r.o.


Komunitní plánování

Schůze k MAP ORP Přelouč II

Komunitní plánování je forma plánování „zdola“. Na rozdíl od strategického plánování, což je systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionu „shora“.

Komunitní a strategické plánování v oblasti rozvoje regionů je však vhodné a prospěšné spojit.

Komunitní plánování je dohoda napříč zájmovými skupinami obyvatel o využití zdrojů a nastavení společného postupu do budoucna. Využívá se při plánování dlouhodobějších aktivit v regionu/obci.

Více názorů zajišťuje vhodnější nastavení priorit a zpětnou vazbu z území již v počátku vzniku záměrů. Eliminuje neefektivnost krátkodobých záměrů. Nutno však vždy ctít objektivitu a reálnost.

Přínos zapojení komunitního plánování do chodu organizace, regionu, obce:

  • pomáhá si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje
  • po dohodě soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů
  • ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj
  • minimalizuje negativní dopad hrozeb
  • vhodně zužitkovává příležitosti
  • vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách
  • řeší problémy dlouhodobě a komplexně
  • umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté zdroje


AKTIVITY

Strategické plány obcí, měst, mikroregionů a MAS tvořené komunitní metodou. Důraz je kladen na logickou provázanost aktivit subjektu a maximální aktivizaci a využití lokálních zdrojů s cílem efektivního využití finančních prostředků.

Koncepční architektonické studie veřejného prostoru obcí, které jsou navrhovány s citem a úctou k historii místa, řeší nenásilné úpravy veřejných ploch tak, aby bylo docíleno sladění s okolní výstavbou a krajinou. Studie respektují zpracování po technických funkčních celcích, aby jejich realizace byla variantní a etapová. Studie jsou zpracovávány komunitní metodou se zapojením mnoha místních lidí a následně prezentovány veřejnosti v rámci osvěty. (odborná spolupráce s Ing. Arch. Terezou Šmídovou)

Publikace Příklady dobré praxe – veřejná prostranství (MAS Železnohorský region)

Publikace Stará jabloň vypravuje - příběh ovocného stromu  (MAS Železnohorský region)