VN KONZULT, s.r.o.


RŠOV Čepí v Olomouckém kraji

Ve dnech 13. - 15.9.2012 proběhl výjezdní seminář zástupců obcí Pardubického kraje na území MAS Záhoří - Bečva, fotodokumentace na www.vnkonzult.cz
Výjezdní vzdělávací seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje pod záštitou senátora PČR Ing. Šilara.


obce, mikroregiony a MAS Záhoří - Bečva
13. 9. – 15. 9. 2012


ÚVOD

Výjezdní vzdělávací seminář byl připraven ve spolupráci s představiteli obce Tučín a představiteli MAS Záhoří - Bečva v Olomouckém kraji.

Přípravu, koordinaci a realizaci semináře zajistil Ing. Vladimír Neradílek a firma VN KONZULT, s.r.o. www.vnkonzult.cz

Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč člen MAS Železnohorský region.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 2012.


PODĚKOVÁNÍ
Tímto organizátoři akce děkují představitelům členských obcí a členům MAS Záhoří – Bečva za velmi vlídné přijetí, věcné představení realizovaných projektů a milou pohostinnost.
Poděkování patří především Ing. arch. Vrubelovi, manažerovi MAS Záhoří – Bečva, který se po celou dobu semináře účastníkům velmi ochotně věnoval.


Cíle semináře:
• Setkání s představiteli a členy místních samospráv, regionů a MAS
• Využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, včetně praktických příkladů
• Spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova
• Možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty, mikroregiony a MAS

Účast:
Představitelé měst, obcí a členských subjektů MAS Pardubického kraje – 27 účastníků.


Zahájení semináře se uskutečnilo v obci Tučín, kde se účastníci měli možnost seznámit s podrobnou prezentací obce (jak v terénu, tak v objektu obecního úřadu), mikroregionu Pobečví a MAS Záhoří – Bečva.
Aktivity jednotlivých uvedených subjektů představili starosta obce Tučín a předseda mikroregionu Pobečví pan Řezníček, předseda MAS Záhoří – Bečva pan Dohnal (starosta obce Soběchleby), starosta obce Pavlovice u Přerova pan Bia a manažer MAS Záhoří – Bečva Ing. arch. Vrubel.


Obec Tučín
www.tucin.cz

Obec Tučín (439 obyv.) získala mnoho ocenění za své aktivity v soutěžích: Vesnice roku 2007 -
Modrá stuha za společenský život, Vesnice roku 2008 – Fulínova cena za nejlepší květinovou výzdobu obce, Vesnice roku 2009 – Zlatá stuha = titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2009. V r. 2010 byla obec oceněna Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice EVROPSKOU CENOU OBNOVY VESNICE 2010 za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality. V obci je aktivních 8 spolků a klubů.
Účastníci si prohlédli výsledky postupné přestavby původního objektu obecního úřadu ze 70. let 20. stol. na multifunkční objekt pro správu obce, kulturní a volnočasové aktivity, knihovnu a hasičskou zbrojnici. Prostředky na přestavbu objektu byly kombinovány postupně dle jednotlivých stavebních etap z různých dotačních programů.
Prohlídku realizovaných projektů a historických zajímavostí obce absolvovali s paní Ing. Slamníkovou, místostarostou obce, zajímavým místním dopravním prostředkem Tučolínem. Další prohlídka se zaměřila pod vedením pana starosty na biokoridory vytvořené po celkových pozemkových úpravách, naučnou stezku a maketu větrného mlýna.


MAS Záhoří – Bečva
www.maszahoribecva.cz
www.pobecvi.cz
www.mr-zahori.cz

MAS Záhoří – Bečva, o.s. působí na území 29 obcí okresu Přerov – území působnosti Mikroregionu Pobečví, Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a 3 přidružených obcí (Oldřichov, Osek n.Bečvou, Veselíčko). Občanské sdružení vzniklo v r. 2005, rozloha: 146 km2, počet obyvatel: 12 390.
Pan předseda i pan manažer představili široké společné aktivity MAS, kterým dominují projekty aktivizace občanské společnosti a obyvatel.
Výběr ze zajímavých projektů:
„Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří – Bečva
Projekt podpořen Evropským sociálním fondem. Byl zaměřen na děti a mládež ve věku 15 až 25 let. Smyslem projektu bylo nabídnout netradiční formou volnočasové programy pro mládež. Propojením sportovních, kulturních, zájmových činností se vzdělávacími, osvětovými a motivačními aktivitami vzniklo 21 akcí, v jejichž průběhu měli mladí možnost zúčastnit se pochodu na sněžnicích, výletu do lanového centra, raftingu, práce s keramickou hmotou a dalších zajímavých atraktivních činností.
„Poznávejme se navzájem“
Projekt podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj – přeshraniční spolupráce. Cílem projektu bylo zlepšení „sousedských“ vztahů regionů a lidí v Čechách a v Polsku, vzájemné poznání kultury obou národů, uspořádání mnoha kulturních, sportovních i vzdělávacích výměnných akcí tak, aby byly vytvořeny dlouhodobé partnerské kontakty subjektů z obou regionů.
Dalšími zajímavými aktivitami MAS je společný kalendář akcí na podporu zvýšení návštěvnosti akcí a pořádání slavnosti Dožínky, kde se prezentují zájmové subjekty i partnerské regiony v duchu místních tradic.
V rámci realizace jednotlivých projektů členských subjektů je dbáno na vzájemnou provázanost a návaznost i přes fakt, že mnoho projektů je realizováno postupně dle jednotlivých etap a z více dotačních či vlastních zdrojů, což je ve výsledku velmi efektivní.
MAS Záhoří – Bečva je v rámci podpory zvýšení odbytu místní produkce zapojena do certifikace regionálních výrobků s názvem „Regionální produkt Moravská brána“ v rámci Asociace regionálních značek od r. 2011. Regionálním koordinátorem je Hranická rozvojová agentura.


Obec Zábeštní Lhota
www.zabestnilhota.cz

Paní Blaťáková, starostka obce Zábeštní Lhota (154 obyv.), představila účastníkům projekt opravy kaple Na nebe vzetí Panny Marie v centrální části obce. Upozornila na drobné problémy s realizací rekonstrukce historické stavby, kde je nutnost řešit druhy prací operativně dle technického stavu objektu.
Dále představila účastníkům další zajímavý projekt v obci: citlivou stavebně-technickou rekonstrukci neužívané zemědělské stodoly na restauraci „Hospůdka ve stodole“ (realizace z prostředků PRV, žadatel: místní zemědělec v rámci diverzifikace činnosti a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu).


Obec Radslavice
www.radslavice.cz

Pan Jemelík, starosta obce Radslavice (1127 obyv.) - Vesnice Olomouckého kraje 2012, představil přítomným rekonstrukci objektu základní školy za využití vícezdrojového financování, kde došlo v rámci řešení havarijního stavu střešní konstrukce k půdní vestavbě dvou multifunkčních učeben, k zateplení objektu, k odstranění bariér pro imobilní děti a technickému vybavení učeben v rámci zkvalitnění výuky. Dále paní ředitelka s kolegyněmi představila pestré aktivity školy v rámci mimoškolních činností.
V rámci prohlídky obce došlo k představení dalších zajímavých projektů opět financovaných z různých zdrojů: sportovní plochy pro školu i obyvatele obce, rekonstrukce centrálních ploch v rámci nástupního místa cyklostezky, oprava památek místními řemeslníky, infrastruktura pro RD, výsadba zeleně, aj.
Blíže se účastníci seznámili s přístavbou střelnice, která slouží pro místní spolky a sportovní kluby.


Obec Pavlovice u Přerova
www.pavloviceuprerova.cz

Pan Bia, starosta obce Pavlovice u Přerova (745 obyv.), představil účastníkům stručnou historii a novodobý vývoj obce. Představení projektů bylo zahájeno prohlídkou rekonstruované místní školy. Po prohlídce rekonstruované centrální rozlehlé návsi, která čítala členění a úpravy zpevněných ploch, ploch veřejné zeleně, herní a odpočinkový mobiliář, si účastníci prohlédli krásné prostory a vybavenost obecní knihovny, která v r. 2008 získala v soutěži Vesnice roku titul - knihovna roku.
Velmi zajímavou aktivitou bylo představení prostor a činnosti občanského sdružení Centrum pro rodinu Ráj (nestátní nezisková organizace, od r. 2006 založena pastoračním střediskem Olomoucké arcidiecéze pro děkanát Přerov) s projektem Hrou a pohybem nudit se nebudem, který řeší přestavbu zázemí a jeho dovybavení, vč. úpravy venkovních ploch.


Obec Soběchleby
www.sobechleby.cz

Pan Dohnal, starosta obce Soběchleby (600 obyv.) a předseda MAS Záhoří – Bečva, seznámil účastníky s historií obce a realizovanými projekty, v terénu představil zásadní rekonstrukci ploch v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie, které slouží i jako centrální plochy v obci nahrazující náves. Plochy byly řešeny na základě propracované projektové a architektonické koncepce v souvislosti s bezbariérovými přístupy, veřejnou zelení, architektonickými památkami i veřejným a odpočinkovým mobiliářem.
Širokou diskuzi ohledně likvidace odpadu z obcí vyvolala návštěva vybudovaného sběrného dvora.


Obec Žákovice
www.zakovice.cz

Paní Matějíčková, starostka obce Žákovice (210 obyv.), představila rozsáhlou a komplexní rekonstrukci centrální návsi, která se skládala z více aktivit financovaných z různých dotačních zdrojů. Stávající náves je členěna do tří sektorů: herní, odpočinkové a klidové se zvonicí. Rekonstrukce postupovala dle celkové koncepce zahrnující i úpravu přilehlých ploch a obměny skladby veřejné zeleně.
Dále byli účastníci seznámeni s realizací přestavby objektu bývalé školy na multifunkční objekt, vč. kapacitního sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Podrobně se seznámili s výstavbou hřiště s umělým povrchem v areálu pro sport a volnočasové aktivity. Hřiště bylo vybudováno na místě původní sportovní plochy se značně narušeným povrchem.


Obec Horní Nětčice
www.horninetcice.cz

Pan Vrubel provedl účastníky obcí Horní Nětčice (227 obyv.), kde se jednotlivé akce realizovaly postupně dle jednotlivých etap a v několika letech na základě jednotné koncepce. Představil rekonstrukci sportovních a relaxačních ploch s výstavbou hřiště s umělým povrchem, přestavbu kulturního domu z původního objektu mlékárny, kde došlo k opravě jeviště, sociálního zázemí, osvětlení a fasády. Dále upozornil na přestavbu hospody z objektu bývalé školy.


Obec Dolní Újezd
www.dolni-ujezd.cz

Pan Ing. Rýček, starosta obce Dolní Újezd (1206 obyv.), představil rozsáhlý projekt vybudování multifunkčního sportovního areálu. Areál slouží všem spolkům v obci a je plně využit. I přes to příjmy z pronájmu nepokryjí zcela provozní náklady. Jedná se však o minimální doplatek, který je převyšován přínosem v rozvoji volnočasových a sportovních aktivit obyvatel.

Obec Lazníky
www.lazniky.cz

Paní Ing. Látalová, starostka obce Lazníky (542 obyv.), představila rekonstrukci sokolovny. Objekt přešel do vlastnictví obce od původních majitelů v desolátním stavu. Obec vyřešila v první etapě opravy interiéru. V další etapě bude řešit dostavbu objektu a jeho rozšíření o sociální zázemí a další potřebné prostory.

Obec Radvanice
www.obecradvanice.cz

Pan Pyšný, starosta obce Radvanice (283 obyv.), přijal účastníky na centrální návsi, která prošla zásadní rekonstrukcí. Dále představil celkovou historii a stávající aktivity obce v místní opravené kapli, jejíž oprava se skládala také z několika samostatných etap. Přítomní diskutovali o nejvhodnějším systému veřejného osvětlení při představení dalšího projektu – rekonstrukce VO. Zajímavým projektem je také rekonstrukce objektu s vestavbou multifunkčního sálu pro pořádání kulturních a společenských aktivit v obci.

Obec Týn nad Bečvou
www.tynnb.cz

Pan Vaculin, starosta obce Týn nad Bečvou (852 obyv.), účastníkům podrobně představil projekt výstavby úseku cyklostezky Bečva, která probíhá dle jednotlivých etap a žadatelů. Přítomní diskutovali o příhodnosti výstavby cyklostezek obecně a detailně o technickém provedení, využití a bezpečnosti provozu jednotlivých účastníků na cyklostezkách.
Dále byl představen projekt rekonstrukce veřejných komunikací, přilehlých ploch a mobiliáře v centrální obytné zóně obce a rekonstrukce místní sokolovny v blízkosti školy.
Pan starosta přítomné provedl i hradem Helfštýn, který se tyčí nad obcí. Zmínil klady i zápory života obce ve spojení s historickou památkou. Například problém s vykácením letitých náletových dřevin, které brání výhledům na hrad a z hradu.


Dožínky MAS Záhoří-Bečva v Sušicích
Na závěr semináře se přítomní zúčastnili aktivity MAS - druhého ročníku dožínek regionu. Jednalo se o komplexní přehlídku spolkové činnosti v duchu historických tradic místního kraje za účasti široké veřejnosti. Akce se zúčastnili také zástupci partnerského regionu z Polska - Gmina Prószków.


Podrobné informace:
Kateřina Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz
Kompletní zpráva s obrazovou dokumentací na vyžádání.
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 18.09.2012 v 00:43 hodin