Odkazy

Aktuality z kraje

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Květen v Železných horách
Od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic a je považován za měsíc lásky. V květnové pozvánce vám chceme doporučit návštěvu starého statku v Licibořicích, který zaujme hlavně rodiny s dětmi. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 29.04.2019]

69 FICC Youth Rally v Železnohorském regionu
Na Velikonoční svátky se uskutečnila v našem regionu 69. FICC Youth Rally 2019 v Autokempinku Konopáč. Mladí karavanisté z 9 evropských států v celkovém počtu 204 se zúčastnili celé řady výletů po našem regionu a poznali tak naše přírodní, kulturní a ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 26.04.2019]

Seminář Regionální značení produktů a Design a viz ...
Dne 10. června 2019 MAS Region Kunětické hory ve spolupráci se Spolkem podnikavých žen pořádá seminář s tématem pro aktivní podnikatele - regionální značení produktů a design. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 25.04.2019]

Velikonoce s Bílým perníkem
Na Velikonoce navštivte KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® na soukromých pozemcích pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zakoupením vstupního víza získáte právo zúčastnit se klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 19.04.2019]

Právě startuje nový GRANTOVÝ PROGRAM MAS ŽEL ...
Co musíte udělat pro to, aby jste grant získali? Stačí vyplnit Žádost o grant a naskenovanou s podpisem zaslat na email: Pisar@seznam.cz. K žádosti do mailu přiložte výpis z KN (z internetu). VEŠKERÉ DOKLADOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT POUZE ELEKTRONICKY, A ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 18.04.2019]

MAS RKH: Pozvánka na Semínář pro příjemce k výzvě ...
Dne 8.4.2019 od 16:00 hod. se v kanceláři MAS RKH bude konat seminář pro příjemce k výzvě MAS č. 2 Programu rozvoje venkova. Seminář je určen především pro osoby jejichž projekt v rámci PRV byl schválen MAS. Bližší informace naleznete v přiložené poz ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 01.04.2019]

MAS RKH: Vyhlášení výzvy MAS č. 4 z PRV
Dne 29.3.2019 byla vyhlášená Výzva MAS č. 4 z Programu rozvoje venkova. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat od 8.4.20 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.03.2019]

Podpora meziobecní spolupráce

Závěr a výstupy meziobecní spolupráce v rámci obcí na území ORP Pardubice

fotodokumentace k projektu na www.za-letistem.cz

ZÁVĚR A VÝSTUPY
Navenek dle statistických dat a výsledků analýz se jeví území ORP Pardubice jako plně funkční s vyrovnanou infrastrukturou a službami ve všech oblastech jednotlivých zpracovávaných témat. Při hlubším zkoumání, a především na základě mnohostranné přímé komunikace s jednotlivými aktéry, kteří mají nezpochybnitelné dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti udržitelného rozvoje – v tomto případě představiteli obcí – formou meziobecní spolupráce, nutno konstatovat, že prostor pro efektivnější fungování území je velký – v duchu celkové vize, tj.
Pardubicko – oboustranně vyvážená funkční spolupráce města a venkova.
Cesta maximálního propojení zdrojů a informací vedoucí k maximálnímu zhodnocení místního potenciálu napříč všemi obory, sektory a občanskou společností.
Nejdůležitějším prvkem, který se prolíná výstupy z analýz, cíli a návrhovými opatřeními je nastavení funkčního systému efektivnější spolupráce a komunikace přirozeně dominantního města Pardubice a okolních malých obcí. Nastavení komunikačních obousměrných kanálů, porozumění a vzájemné ohleduplnosti, protože každý má co nabídnout a toto vědomí posiluje území jako nedílný celek.
Vytvořením „Sítě otevřených škol“ bude dosaženo maximálního zhodnocení aktuální nabídky a poptávky školských zařízení s přímým začleněním veřejnosti. Cílem je otevření škol - jejich zázemí a kapacit - veřejnosti v rámci celoživotního a mimoškolního vzdělávání při minimalizování provozních nákladů na další zařízení.
Ucelenou nabídkou sociálních služeb ve formě přehledné aktuální databáze bude dosaženo maximálního zhodnocení volných či na druhou stranu převyšujících kapacit jednotlivých zařízení. Daná zařízení budou moci v rámci systému sdílet služby a nabídku volnočasových aktivit, kterých se v zařízení klientům nedostává. Efektivní spoluprací zapojených zařízení dojde k jejich vyváženému ekonomickému provozu a ke zvýšení přehledu občanů o nabídce služeb v této oblasti.
Zásadním tématem je likvidace odpadů. S vědomím nekoncepčnosti vládní politiky v dané oblasti vychází jako jediná možnost – důsledná lokální separace odpadů, tím snížení objemu komunálního odpadu a důsledku toho snížení finančních prostředků na jejich likvidaci pro obce. Tato cesta je smysluplná, ale musí být podpořena okamžitou masivní osvětou v rámci environmentálního vzdělávání, protože do r. 2024, kdy bude ukončeno skládkování komunálního odpad, systém musí fungovat. Lidé ho musí vzít za vlastní. Opatření jsou nastavena na osvětu v rámci separace odpadu, následně efektivní vybavení obcí pro důslednou separaci a nastavení společné formy jednání a plánování s firmami zabývajícími se likvidací odpadů.
Oblast cestovního ruchu je nedoceněnou oblastí hospodářství s obrovským rozvojovým potenciálem. Z analýz jasně vyplývá opět skutečnost, že lokální nabídka existuje a je velmi zajímavá, není však propojena do konkurenceschopných celků-produktové nabídky, která by byla podpořena marketingovými nástroji. Opatření jasně směřují na propojení aktivit formou společné nabídky, zajištění propagačních prvků v rámci široké osvěty u veřejnosti a především vytvoření komunikačních pointů v podobě informačních míst a informačních center, což může být v kompetenci obcí, svazků obcí či MAS. Dalším krokem jsou nastavena opatření na zvyšování kvality služeb jako takových v podobě celoživotního vzdělávání v daném oboru.
18
Opatření výše uvedených témat jsou nastavena tak, aby se mohla efektivně propojovat i mezi sebou. Senioři se mohou zapojovat do komunitních škol a organizátoři volnočasových a mimoškolních aktivit mohou své služby nabídnout provozovatelům sociálních služeb či služeb v cestovním ruchu. Komunitní školy mohou nabídnout environmentální výchovu a prostory pro oborové vzdělávání pro poskytovatele služeb.
Systém opatření všech témat je koncepčně vytvořen jako funkční celek s důrazem na eliminaci realizačních nákladů a maximální využití jeho přínosů.
Vhodné nastavení funkčních systémů propojení informací a služeb v návrhové části se jeví jako maximálně efektivní, které na jedné straně pro území bude znamenat širší, kvalitnější a tím především konkurenceschopnější nabídku orientovanou na využití kombinace místních specifických zajímavostí a na druhé straně v důsledku efektivního propojení informací a služeb snížení finančních nákladů. Ušetřené prostředky budou moci být směřovány do nadstandardních služeb, které budou dále zvyšovat generování finančních zdrojů v rámci posílení místní ekonomiky a finanční stabilizace místních služeb.
Vytvoření samotných efektivních systémů dle návrhové části bude finančně nenáročné, bude však velice náročné na nefinanční kvantifikaci: čas, kvalitu komunikace a ochotu subjektů v území ke spolupráci. Toto je jediná proměnná celého systému, se kterou nelze matematicky počítat. Nesmí být založena na pouhé dobrovolnosti ke spolupráci – nejednalo by se o udržitelný stav, musí být nastavena na oboustranné výhodnosti, vč. ekonomické stránky. Jedině tak má šanci se dále rozvíjet.
Návrhová část stanovila dlouhodobé, reálné kroky a cíle pro platformu funkční meziobecní spolupráce nejvhodnější a zároveň nejtěžší. Komunikace s lidmi a práce pro lidi je nedoceněnou činností v rámci aktivizace území. Její hlavní prostor spočívá ve vhodné stimulaci budoucích generací. Jen tak bude celkový udržitelný rozvoj oblasti docílen.

DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.

 
Zveřejněno 28.04.2015 v 13:40 hodin